Algemene Ticketverkoop Voorwaarden van Stichting Oisterwijk in Concert (oisterwijkinconcert.nl)

1. Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende

betekenis:

a. Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Ticketverkoop Voorwaarden van oisterwijkinconcert.nl;

b. Boeking: Het tot stand brengen van een overeenkomst waarbij de Koper op de wijzen als uiteengezet in deze

Algemene Voorwaarden een overeenkomst aangaat met de Organisator van het Evenement;

c. Evenement: productie die door de Organisator wordt georganiseerd, waarvan het ticket is gekocht;

d. Koper: De natuurlijke of rechtspersoon die een Ticket koopt voor het Evenement van Stichting Oisterwijk in Concert

e. Locatie: De plaats waar het Evenement gehouden wordt;

f. Organisator: Stichting Oisterwijk in Concert die het Evenement organiseert en waarmee de overeenkomst tot stand

komt bij aanschaf van het ticket;

g. Ticket: Het toegangsbewijs tot het Evenement;

1. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en

overeenkomsten waarbij Organisator, producten of diensten van welke aard ook aan Koper levert, ook indien deze

producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.

2.2 De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Koper wijst Organisator uitdrukkelijk van de hand.

2.3 Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen.

1. Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand nadat Koper een of meerdere Tickets heeft gekocht. Organisator verschaft de

tickets.

3.2 Koper dient bij het maken van de reservering altijd een juist (email)adres te gebruiken.

3.3 Indien Koper kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of

misbruik van het Ticket bij Koper vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt.

3.4 Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Koper heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Organisator

contact met Koper opnemen met behulp van de gegevens die Koper heeft ingevoerd. Als Organisator Koper niet kan

bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Organisator ertoe overgaan de reservering te annuleren en

de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Indien Organisator twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de

door de Koper bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Koper gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het

recht om de reservering van de Koper te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Organisator

zal zich inspannen om de Koper in een dergelijk geval te informeren.

1. Tickets

4.1 Tickets kunnen door een Koper worden geboekt via de Website.

4.2 De door Organisator geleverde Tickets zijn en blijven haar eigendom en worden aan de Koper ter beschikking

gesteld.

4.3 Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator niet toegestaan:

i. De Tickets te verkopen aan derden dan wel de Tickets op enige andere commerciële wijze direct of indirect aan

derden te verstrekken;

ii. De Tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen

naar de toegangsbewijzen;

4.4 Indien Koper op enigerlei wijze handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden van Organisator, kan Organisator de

Tickets ongeldig maken; houders van die Tickets zal in het betreffende geval de toegang tot het Evenement worden

ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

4.5 Organisator behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren/kopen Tickets.

Boekingen die dit maximum te boven gaan kunnen zonder voorafgaand bericht aangepast worden / ongedaan

gemaakt worden.

4.6 De prijzen voor Tickets kunnen hoger liggen dan de door Organisator op de Tickets geprinte prijzen in verband met

mogelijke bijkomende kosten voor bijvoorbeeld reservering, betaling en / of bezorging. De wettelijke BTW tarieven zijn

niet van toepassing.

4.7 De additionele boekingskosten kunnen afwijken op basis van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten

worden bij de Boeking getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.

4.8 Tickets geven slechts toegang tot het geboekte Evenement indien het Ticket is voorzien van de QR code.

4.9 Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets.

1. Aansprakelijkheid

5.1 Organisator verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in

of rond de Locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.

5.2 Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale

aansprakelijkheid van Organisator wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige

daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets aan Koper in rekening is of kan

 worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Organisator of haar

ondergeschikten.

5.3 Indien en voor zover het Evenement door de Organisator dan wel de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal

Organisator aan de Koper nimmer zelfstandig over gaan tot terugbetaling van Entreegelden.

5.4 Organisator kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van de Koper ten gevolge van overlijden,

letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het

Evenement of de Locatie.

5.5 Indien en voor zover Organisator ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen

jegens de Koper kan voldoen, kan de Koper daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

5.6 Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Koper door

welke oorzaak dan ook. In het geval Organisator door de Koper om vervangende Tickets wordt verzocht, is Organisator

gerechtigd daar kosten voor in rekening te brengen.

5.7 Voor zover aansprakelijkheid van Organisator uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de

ondergeschikten en / of hulppersonen van Organisator.

6. Diversen

1. Kopers die te laat bij het Evenement arriveren, worden – voor zover mogelijk – toegelaten tijdens geschikte

momenten gedurende het Evenement. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.

2. Op alle overeenkomsten met Organisator is Nederlands recht van toepassing.

7. Arrangementen

1. Oisterwijk in Concert geeft opdracht aan arrangeur tot het maken van arrangementen.

2. De gemaakte arrangementen zijn eigendom van de stichting, eveneens is het intellectueel eigendom is van Oisterwijk in Concert.